UHORSKÁ CESTA

Apríl 15th, 2020 od oc Leave a reply »

Tatry DSC08863 c
Uhorská cesta je symbolické pomenovanie turistickej trasy vedúcej časťou európskeho rozvodia cez územie obcí Štrba a Šuňava. Trasa vedie v prevažnej miere rozvodím miestami, kde kedysi s veľkou pravdepodobnosťou migrovali úhory z povodia baltského mora do povodia čiernomorského a snáď aj späť. V tak vysokej nadmorskej výške (viac ako 900 m n. m.) ide v rámci celoeurópskeho priestoru o mimoriadne priaznivú oblasť pre migráciu úhorov. Vzdialenosti medzi súčasnými vodnými tokmi oboch úmorí môžeme na mnohých miestach rátať doslova na 100 metrov. Toponymické pozostatky, ako aj staršie záznamy nasvedčujú, že nejeden z týchto priaznivých úsekov bol ešte v nedávnej minulosti popretkávaný barinami, ktoré takto umožňovali doslova „mokrý“ prechod úhorov z jednej riečnej sústavy do druhej.

30 - barno a

Na mapke vidieť pozostatok barín na Barne. Názov Barno pochádza od slova barina.

V súčasnosti nie sú známe písomné doklady, ktoré by jednoznačne svedčili o prítomnosti úhorov v tejto časti rozvodia. Tieto dôkazy však nie sú známe možno preto, lebo kedysi ich “tiahnutie horou” nebol jav nezvyčajný. Nebolo potrebné túto prirodzenosť zaznamenať ani na ňu poukázať. A možno takéto informácie žiaden súčasník ani nehľadal, neupriamil svoj zrak na túto tému v množstve zaznamenaných historických činov a udalostí a úhory takto ešte len čakajú na svoje odhalenie aj v písomných záznamoch. Napriek týmto skutočnostiam jestvujú nepriame dôkazy v jazyku, v toponýmii, v starých mapách, ako i v samotnom úhorovi, ktorý svojou stavbou tela, nezvyčajnými vlastnosťami a životným cyklom stavia migráciu rozvodím do roviny reálnej skutočnosti.

14 - minca maccius a

Úhora nachádzame nielen v toponymických názvoch na rozľahlom území európskeho rozvodia, ale aj na minci z 1. storočia pred n. l., ktorá bola nájdená v Bratislave. Na tejto minci s nápisom MACCIUS je zreteľne zobrazený „úhor“ – ryba (vpravo). Minca patrí do súboru mincí zvaných Biateky, na ktorých boli zobrazované rôzne mytologické bytosti. Fakt, že sa medzi nimi nachádza aj „úhor“, svedčí o jeho výnimočnom, snáď až mytologickom postavení v starovekom svete.

Turistická trasa „Uhorská cesta“ má za cieľ upozorniť na množstvo faktov spojených s teóriou „úhora na rozvodí“, ako aj na zaujímavé historické súvislosti z toho vyplývajúce. Návštevníci sa v príjemnom podtatranskom prostredí môžu na vlastné oči presvedčiť o blízkosti vodných tokov dvoch úmorí – baltského a čiernomorského, ako i o reálnosti migrácie úhorov v tomto prostredí. Pomocou informačných materiálov môžu spoznávať dávnejšie geografické pomery, spočinúť na zaujímavých historických i geografických miestach, a spoznať i nevšednú technickú pamiatku vybudovanú priamo v teréne rozvodia.
Uhorská cesta spája zabudnutú históriu so súčasnou prekrásnou prírodnou scenériou krajiny „U hory“, kde možno stráviť príjemný pobyt poznávaním, turistikou a rozjímaním nad dávnymi časmi „keď ešte úhor vládol tejto krajine“.

Podrobnosti o Uhorskej ceste nájdete v Štrbských novinách, ktoré si v tvare PDF môžete stiahnuť TU.

strbske noviny a

V príprave ja mapa turistickej trasy, ktorá v najbližších mesiacoch bude dostupná širokej verejnosti.

mapa uhorska cesta b

Mapa turistickej trasy Uhorská cesta.

Textová časť mapy

Textová časť mapy

mapová časť 2Mapová časť

Prajem príjemnú turistiku.
Oskár Cvengrosch