Tajné dejiny Slovenov a Uhorska

December 16th, 2017 od oc Leave a reply »

tajne dejiny slovenov a uhorska cvengrosch miniTAJNÉ DEJINY SLOVENOV A UHORSKA
Oskár Cvengrosch – Vydavateľstvo: Eko-konzult, 2017

Počet strán: 296 strán
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 190×270 mm
Hmotnosť: 1290 g
Jazyk: slovenský jazyk
Rok vydania: december 2017

Predajná cena: 20 eur

Knihu si môžete objednať u autora na:  info1sgo2sk (1=@, 2=.)

Predhovor

V slovenských národných dejinách sú pojmy Uhorsko a uhorský vnímané ako čosi cudzie, ako nie naše, ako nie slovenské. Avšak ešte  v 18. storočí sa pomenovanie „Uhor“ vzťahovalo na obyvateľstvo Uhorska hovoriace slovenskými nárečiami. Medzi nich patrili nielen nárečia na území dnešného Slovenska, ale všetky dnes už neexistujúce panónske dialekty, cez slavónske až po slovenské (slovinské) nárečia na juhu. Slovenskými nárečiami rozprávali Valasi na dnešnej Morave, na Slovensku aj v Rumunsku. Počas politického a spoločenského prevratu, ktorý prebehol v Uhorsku v priebehu 18. a 19. storočia sa pojem „uhor“ v zmysle Sloven-Sclavónec zmenil na Uhor v zmysle Maďar.

Tento spoločenský „premet“ spočíval v jazykovom prechode Slovenov-Uhrov z uhorského sclavónskeho jazyka na maďarčinu, o ktorej formujúca sa maďarská administratíva propagandisticky tvrdila, že je jazykom pôvodných Uhrov, pre ktorých vznikol krycí názov „starí Maďari“. Vysoký podiel slovenských nárečových slov v tomto novom maďarskom jazyku bol prvkom, ktorý takéto mylné tvrdenie staval do roviny určitého stupňa prijateľnosti. Takýmto spôsobom slovensky hovoriace obyvateľstvo, ktoré samo seba nazývalo Uhrami, v prevažnej miere pod tvrdým nátlakom prijalo maďarčinu ako svoj jazyk, čím sa stali Maďarmi, avšak naďalej zostali aj Uhrami. Vznikla tak paradoxná situácia, ktorú možno zhrnúť slovami: „ Uhri boli naozaj Sloveni, ale neskôr Uhri boli vskutku aj Maďarmi“. Tento jazykovo-spoločenský galimatiáš bol vyšperkovaný hľadaním pôvodu Maďarov, sťaby Uhrov, niekde medzi ugrofínskym obyvateľstvom dnešnej Jugry, v oblasti severného Uralu.

Najnovšie výskumy z oblasti genetiky však túto úsmevnú, ale zároveň aj tragikomickú situáciu vzájomného vzťahu Maďarov a Slovákov, ktorí majú spoločných slovenskými nárečiami hovoriacich predkov, so slovenským rodom a slovenskými menami, stavajú do reálneho svetla, ktoré vypovedá o tom, že Maďari sú geneticky identickí so Slovákmi. Tento fakt triezvo zmýšľajúceho človeka núti prehodnotiť súčasne zaužívané historické a spoločenské dogmy a hľadať odpovede, ktoré by spĺňali kritériá genetiky, jazyka, toponýmie ako aj historických zdrojov. Preukázateľných dôkazov je tak veľké množstvo, že je priam nepochopiteľná zarytá pasivita oficiálnych historických inštitúcií na Slovensku. Pasivita je tak intenzívna, že v podstate o Uhroch, ich pôvode a etnogenéze v rámci Slovenska nevyšla žiadna ucelená publikácia. A aj keď je pravdou, že v poslednom období boli pokusy interpretovať dejiny Uhorska nielen ako dejiny Maďarov, ale už ako spoločné dejiny dvoch dominantných „uhorských“ národov – Maďarov a Slovákov, stále je citeľná chybná a nešťastná historická šablóna Uhor-Maďar. Je treba otvorene a naplno povedať, že Uhri boli výsostne slovenské a slovanské obyvateľstvo, vybavené jazykom nekompatibilným s jazykom dnešných Maďarov. Je absolútne vylúčené spájať historických Uhrov so spojením „starí Maďari“. Dejiny Maďarov v podstate začínajú až zaužívaním mena Maďar v zmysle „meno národa“ niekedy v 16 až 17. storočí, pričom ešte aj samotné meno „maďar“ má slovenský a slovanský pôvod.

Celé dejiny Uhorska sú dejinami Slovenov – Slovákov. Maďari si tieto dejiny Uhrov jednoducho bez ostychu privlastnili. Takticky sa zamlčuje, že až na zopár nepresných interpretácií sa nikde v historických zdrojoch neuvádza, že Uhri boli Maďari, avšak existuje množstvo záznamov z rôznych historických období, exaktne vypovedajúcich o tom, že Uhri boli Slovania – Sclavónci. Aj preto vznikla táto kniha, ktorej cieľom je odstrániť historické dogmy, ozrejmiť a vysvetliť skutočný pôvod Uhrov a na základe jednoznačných dôkazov zreteľne deklarovať ich slovenskosť a slovanskosť. Je nevyhnutné doplniť informačnú medzeru na tomto poli histórie.

Kniha prináša nový pohľad na už známe historické zdroje, a v súlade s modernou genetikou podáva ich úplne odlišnú interpretáciu. Okrem toho prináša absolútne nové, prekvapivé a doposiaľ nikde nepublikované objavy, ktoré výrazným spôsobom odhaľujú nielen skutočný pôvod a slovanskosť Uhrov, ale vyzdvihujú ich dôležitosť pri budovaní etnogenézy dnešných slovanských národov. Možno dokonca povedať, že príchod Uhrov do Karpatskej kotliny je práve ten nikde historicky nezaznamenaný príchod Slovanov, ktorí geneticky prevrstvili pôvodné, Rimanmi už značne zdecimované, slovanské osídlenie Európy. Skutočná história Uhrov sa takto stáva kľúčovou históriou nielen vo vzťahu k dejinám dnešných Slovákov a Maďarov, ale je mimoriadne dôležitým prvkom, ktorý prispieva k poodhaleniu pôvodu dnešných Slovanov, ako aj k znovuobjaveniu pôvodnej histórie Európy vôbec.

———————————-

OBSAH KNIHY

Predhovor

MAĎARI – FANTÓMOVÉ ETNIKUM

Gény vyvracajú vykonštruované historické schémy

Neugrofínsky pôvod „maďarskej“ mtDNA

Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania

OPIS VPÁDU UHROV NA MORAVU A ICH VÝBOJE V HISTORICKÝCH ZDROJOCH

Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio (AI)

Gesta Hungarorum (GH)

Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická (DK)

Uhorsko – poľská kronika (UPK)

Správy dominikána brata Juliána o starých Uhroch a Tartaroch z rokov 1237 a 1238

Dejiny Uhrov Šimona z Kézy (ŠzK)

Radziwillský letopis (RL)

Ďalšie zdroje

Sibírske zdroje (SZ)

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA NA POČIATKOCH DEJÍN

Kto sú Slovania?

Migrácia slovanskej haploskupiny R1a

Západoeurópska predstava o pôvode a migrácii slovanskej haploskupiny R1a

Východoeurópska (slovanská) interpretácia o pôvode a migrácii haploskupiny R1a

Konfrontácia západného a východného vnímania genetických podkladov

Slovanská védická India

Slovanskí bohovia ako predobraz indických božstiev alebo ako sa v indických védických tradíciách zachovalo staré slovanské náboženské poznanie

STREDOVÝCHODNÁ EURÓPA PRED „PRÍCHODOM UHROV“

Slovanské osídlenie stredovýchodnej Európy nazývané tiež germánske

Sarmatsko-germánske kmene boli súčasťou „slovanského sveta“

Peucini zvaní Pečenehi, neskôr známi ako Rusíni

Venetti

Viatiči

Severania pochádzajú z kráľovstva, z ktorého vzišli všetci Slovania

Venettský tandem: Viatiči a Severania

Severskí Chorváti zvaní Kriviči

Sarmatskí Feni

Kumáni

Genetické prekvapenie. Uhorskí Kumáni boli Európania!

Kumáni neboli etnikom, ale námezdnou armádou

Slovanské kmene Karpatskej kotliny označované tiež ako kelto-germánske a ilýrske

Marava zaberala celú Karpatskú kotlinu

Suebska a sarmatská Marava

Uhri v predarpádovskej Marave

Sarmatská časť Maravy obývaná Marharmi bola známa ako Marava „horná“

Pojmy ako zásadný historický problém. Marhari raz ako germánski Vandali, inokedy ako sarmatskí Jazygi

Merehani – obyvatelia dolnej Maravy

Svätoplukova Marava

UHRI

Uhrov nachádzame v slovanských krajinách aj mimo karpatského Uhorska

Ugrania, Etelkuz alebo Uhorsko na Ukrajine

„Uhorské“ toponymické názvy v Poľsku

Pôvod mena Uhor

Uhri, Užania, Bužania

Mytologické zviera ako predobraz Uhrov

Kde ležali Uhorské vrchy zvané Rhipaey?

Európske rozvodie – kraj úhorov

Uhri a Bieli Chrobati. Dve mená pre jeden kmeň alebo dva kmene jedného etnika?

Tajomné slovo „biely“

Krajina slovanských Alanov

Od Tungrov pochádza meno Germáni a Tungri neboli nik iný než slovanskí Ungri (Uhri)

Rozvodie nekončí v krajine Alanov

Bieli verzus Červení

ANALÝZA PRÍCHODU UHROV NA MARAVU

Húni boli Slovania!

Slobodné slovanské bojové spoločenstvo zvané Huni alebo Venetti

Slovania ako Bieli Húni v Indii

Stopy hunských vojenských aktivít v Európe sa prekrývajú so slovanským osídlením

Sarmatskí Alani

Kde bola pravlasť Uhrov?

Kde bol Etelkuz?

Vpád do Karpatskej kotliny

Vojenské operácie 1. hunskej (slovanskej) invázie – germánske (suebske) spojenectvo

Vojenské operácie 2. hunskej (slovanskej) invázie v Karpatskej kotline – príchod Čiernych Uhrov

Arpádovská dynastia bola dynastia slovanských kráľov. Podľa mena i podľa rodu.

JESTVOVALA AJ TRETIA HÚNSKA (SLOVANSKÁ) INVÁZIA V KARPATSKEJ KOTLINE TZV. TARTARSKÁ?

Občianska vojna v Uhorsku nesprávne opisovaná ako Tatársky vpád

Pôvod Tartarov alebo prečo meno Mangali nemožno stotožniť s dnešnými Mongolmi

Tartari – spojenecké slovanské vojská oslobodzujú Uhorsko spod útlaku

NEMAĎARSKÁ SVÄTOŠTEFÁNSKA KORUNA

AKO SA Z NÁŠHO UHORSKA STALO CUDZIE MAĎARSKO

Inštalovanie Maďarska. Z pôvodnej Maravy sa stáva „Marava iná“ – Mačarsko

Politicko-spoločenská situácia v Uhorsku v 18. storočí

Maďarizácia

Zlom nastal počas jednej generácie

Maďarizácia pokračuje dodnes

PREŠOV  – MÝTUS JEDNÉHO NÁZVU

Nemaďarské slovo „eper“

Nárečové šipar (epar) značí šípová ruža

Ďalšie mestá menom Prešov

Rakúsky Epuries

FANTÓMOVÉ DEJINY

Spoločný jazykový pôvod historických mien Uhri a Venetti

Uhorskí Chatti

Bieli Húni ako historickí Árijci v Indii

Vandali, Venetti a Húni boli jedno a to isté. Staroveký svet sa dramaticky scvrkáva

Slovanskí bojovníci zvaní „Boji“

Dáci neboli etnikom ani kmeňom. Dacia bolo územím slovanských vojvodstiev

Bol výbojný Svätopluk nazývaný aj Kritasir a Burebista bolo iné meno Arpáda?

Sarmatskí Jasi

Sú na Biatekoch zobrazené mená slovanských inváznych kmeňov?

Geobitzas – Gabinus – alias Aba

Germánski Thervingi ako predobraz uhorských Tourkoi

ZHRNUTIE

Doslov